fbpx

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

כללי

תנאי השימוש באתר / אפליקציה הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הגדרות:

"החברה" – חברת רנטפייר בע''מ באנגלית – (Rentfair LTD אלא אם צוין אחרת).

"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר / אפליקציה ו/או גולש באתר / אפליקציה.

לעניין זה יובהר כי, "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר/ אפליקציה ו/או גלישה באתר/ אפליקציה ו/או רישום באתר/אפליקציה ו/או כל שימוש אחר באתר/אפליקציה.

כל שימוש באתר / אפליקציה/אפליקציה כפוף לאמור, כדלקמן:

1. האתר / אפליקציה מופעלים על ידי חברת רנטפייר בע''מ.

2. מובהר כי על המשתמש לקרוא את כל התנאים בזהירות. התנאים מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בינך לבין חברת רנטפייר בע''מ.

3. המשתמש מצהיר, כי רק האמור בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלו יחייב את הצדדים.

4. על ידי שימוש או גישה אל אתר / אפליקציה / אפליקציה Rentfair או אל תת-דומיין של כל סוג כזה, כל אפליקציה לנייד עבור אתר / אפליקציה כאלו או כל אתר / אפליקציה אחר המופעל על ידינו, שבו מתפרסמים תנאים והגבלות אלה באמצעות קישור או בכל דרך אחרת (להלן: "האתר" / "האפליקציה").

5. המשתמש מאשר ומסכים כי, הוא כפופים לתנאי השימוש וההגבלות הבאים, וכן למדיניות הפרטיות שלנו (ביחד: "התנאים") . המשתמש מסכים באופן מלא לתנאים אלה, למדיניות הפרטיות ולתנאים והגבלות אחרים שפורסמו או מקושרים לאתר / אפליקציה, המשתמש רשאי לגשת לאתר / אפליקציה ולהשתמש בו בכל דרך אחרת. תחת תנאים אלה, "שימוש" או "גישה" של האתר / אפליקציה כולל באופן ספציפי כל גישה או שימוש ישירים או עקיפים באתר / אפליקציה או כל גרסה של האתר / אפליקציה וכל גישה או שימוש ישיר או עקיף בכל מידע או תוכן באתר / אפליקציה, ללא קשר לאופן השגתם והמונח "אתר / אפליקציה" כולל, ללא הגבלה, כל גרסה מאוחסנת.

6. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלו ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות.

7. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר / אפליקציה השונים, לפיכך, החברה ממליצה לך לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת, אף אם הינך נוהג להשתמש בשירותי ו/או מוצרי ו/או באפליקציות של החברה.

8. מובהר כי המשתמש אינו מורשה להשתמש באתר / אפליקציה זה אלא אם כן המשתמש בן 18 לפחות ומסוגל להתקשר בחוזים מחייבים מבחינה משפטית. אין החברה אוספים ביודעין את המידע של כל אדם מתחת לגיל 18.

9. אם הגעת לאתר / אפליקציה לאחר שהופנית מחדש או הקש על אתר / אפליקציה אחר, המשתמש מסכים שתנאים אלה יחולו על השימוש שלך באתר / אפליקציה זה.

10. מובהר כי, החברה איננה צד להסכם שכירות או חכירה או לעסקה אחרת בין משתמשי האתר / אפליקציה לצד שלישי, והמשתמש לא יעלה כל טענה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או שלוחה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין אחריות של כל נזק ו/או אחריות ו/או הפסד ו/או פיצוי מכל סוג שיגרמו למשתמש הדבר נכון גם אם האתר / אפליקציה מאפשר לך ומספק מוצרים או שירותים נלווים אחרים, שכן האתר / אפליקציה עשוי לסייע ולתת שירותים או מוצרים אחרים, אך איננו צד לשכירות או הסכם אחר בין המשתמשים.

11. כמו כן, החברה עשויים להציע כלים עבור או שירותים אחרים כדי לאפשר למשתמשים לתקשר, לשלוח בקשות תחזוקה, הודעות, צילומים, קטעי וידאו וקול, מסמכים הסכמים ותשלומים אחד עם השני וכו' , כלים אלה משמשים לפי שיקול דעת המשתמשים והחברה אינה אחראית לכל שימוש לרעה או לעיסוקים פסולים אחד עם השני, החברה אינה אחראית על פעולות המשתמשים באתר / אפליקציה.

12. ידוע לי כי, המידע הנמסר על ידי באתר / אפליקציה עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה / מי מטעמה ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד, והמשתמש מסכים/ה לכך.

13. ידוע לך והנך מסכים לכך שהחברה יכולה לעשות שימוש במידע לצורך מתן השירותים ו/או קבלת החלטות , לרבות באמצעות צד ג'. כמו כן הנך מסכים ומאשר שהחברה תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיה ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית, והכל בכפוף להוראות כל דין.

14. החברה רשאית לעבד ולאפיין את המידע שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך, לרבות באמצעות מי מטעמה. תוצרי עיבוד המידע על ידי החברה עשויים לשמש כדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין או צורך בהם, מעת לעת, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין.

15. כמו כן, עשוי להתאפשר לך שימוש במוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, המוצגים ו/או נגישים דרך האפליקציה / האתר / אפליקציה למען נוחיותך בלבד. שימוש במוצרים ו/או שירותים כאמור הינו באחריותך בלבד וכפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של המתפעלים מוצרים/שירותים אלו.

16. כל ההודעות ומסמכים קשורים לא נבדקו באופן חוקי או מותאמים לאזור גיאוגרפי מסוים וכל המשתמשים צריכים להתייעץ עם עורך דין לפני השימוש בהסכמים או בהודעות.

17. מובהר כי, המידע המוצג באתר / אפליקציה אינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהליכים. כל המסתמך על המידע המופיע באתר / אפליקציה עושה זאת על אחריותו בלבד

18. מובהר כי, כל חלק של עסקה בפועל או פוטנציאלית בין המשתמש לכל גורם אחר/צד לעסקה, לרבות האיכות, המצב, הבטיחות או החוקיות או את הדיוק של הרישומים (לרבות התוכן שלה או כל סקירה המתייחסת לכל נכס) יכולת של המשתמש לשכור נכס או את יכולת של המשתמש להתקשר בחוזה לנכסים הינה באחריותו הבלעדית של כל משתמש

19. המוצרים ו/או השירותים, עשויים שינתנו לך כנגד תמורה כספית, שתפורט כאמור באתר ו/או באפליקציה , וכלל הסכומים המפורטים באתר / אפליקציה, התשלומים הרלבנטיים, מבוצע על בסיס המטבע המקומי כוללים בתוכם את המע"מ

20. אחריות על החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים: המשתמשים מסכימים שהם אחראים לכל החוקים, הכללים והתקנות החלים על השימוש שלהם באתר / אפליקציה, והם מסכימים לציית להם, השימוש שלהם בכל כלי, שירות או מוצר המוצעים על האתר / אפליקציה וכל עסקה שהם נכנסים לאתר / אפליקציה או בקשר עם השימוש שלהם באתר / אפליקציה.

21. החברה אינה אחראית בגין ציות משפטי או רגולטורי בנוגע לכל נכס המצוי/רשום באתר / אפליקציה, ייתכנו נסיבות שבהן החברה תהא מחויבת מבחינה משפטית לספק מידע הנוגע לרישום שלך על מנת לעמוד בפני גופים ממשלתיים ביחס לחקירות, הליכים משפטיים או הליכים מנהליים, והחברה עשויה לבחור אם להתעלם מהתחייבות כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

22. אזהרות על פעילות חשודה: אמנם החברה נוקטת בצעדים מסוימים במטרה לסייע למשתמשים להימנע מפעילות מזויפת או פעילות בלתי חוקית אחרת שהחברה מודעים לה, אך איננו נוטלים על עצמנו כל חבות או התחייבות לנקוט בצעדים או בפעולות כאלה. כאשר החברה מספקים אזהרות או הודעות למשתמשים לגבי פעילות מסוג זה, איננו מתחייבים שמודעות מסוג זה יהיו מדויקות או שהודעות כאלו יגיעו לכל המשתמשים שאליהם הם היו אמורים להגיע במועד או בכלל, או שהודעות או אמצעים כאלה יהיו למנוע כל נזק או אחרת יש השפעה.

23. השימוש בשירות/כלים/תוכן אינו מעניק לך בעלות על זכויות קניין רוחני כלשהן בשירות או בכל תוכן שפורסם בשירות באתר / אפליקציה.

24. המשתמש מאשר בזאת כי, הוא מעניק לנו רישיון להעתיק, לארח, להציג, ליצור עבודות נגזרות, לפרסם, לבצע בפומבי, להציג ולהפיץ ולהשתמש בכל דרך אחרת בקשר עם מתן השירות, את כל המידע והתוכן שהמשתמש מפרסם כל עוד יש לך חשבון פעיל.

25. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

26. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים בזאת שלא:

א. לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות;

ב. לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן;

ג. לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או התוכן הדיגיטלי;

ד. לעשות שימוש ברובוט, עכביש , סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי;

ה. להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.

27. הנך מתחייב בזאת לשפות את החברה במלואה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את החברה לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידך ו/או אחר מטעמך.

זכויות יוצרים

28. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת או להשכיר חומר מוגן, כל חלק מן המידע בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להן, בין אם באתר / אפליקציה אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

קבלת שירותים מזוהים

29. חלק מהשירותים מחייבים הזדהות ואימות של המשתמש טרם קבלתם

30. לשם קבלת שירותים מזוהים, נדרש המשתמש כאמור לעבור תהליך הרשמה חד-פעמי במערכת ההזדהות של החברה

31. כמו כן, יתבקש המשתמש למסור פרטים כגון : שם מלא, כתובת, מספר זיהוי, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד הנמצאים ברשותו, שישמשו לשם אימות זהותו בעת השימוש בשירותים המזוהים ועדכון בדבר כניסה למערכת ההזדהות של האתר / אפליקציה (להלן: פרטי קשר).

32. מסירת פרטי הזיהוי ופרטי הקשר, מהווה תנאי לקבלת השירותים באמצעות האתר / אפליקציה. משתמש שאינו מעוניין למסור את פרטי הזיהוי או את פרטי הקשר לא יוכל לקבל את השירות באמצעות האתר / אפליקציה.

33. על המשתמש לוודא שפרטי הקשר המופיעים באתר / אפליקציה עדכניים, על מנת שיוכל לקבל הודעות אלה. כמו כן, על המשתמש לשמור על סודיות הסיסמה שיקבל לשם אימות זהותו, להחזיקה במקום בטוח ולא למסרה לאחר.

34. יובהר בזאת, כי המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירת הסיסמה. החברה לא תישא באחריות במקרה של מסירת מידע לאחר אשר הזדהה באמצעות הסיסמה האישית של המשתמש.

35. המשתמש מצהיר בזאת כי, מסירת כל מידע ופרטים על צד שלישי נעשית על פי רצונו ובהסכמתו של הצד השלישי ומעידה על הסכמתו של הצד שלישי לאמור בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות, כי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה ממסירת המידע ופרטים על צד שלישי לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

36. מובהר כי החברה נוקטת באמצעי אבטחה קפדניים לצורך שימוש בטוח באתר / אפליקציה, ובפרט שימוש בשירותים מזוהים שמטרתם למנוע, בין היתר, חדירה וביצוע פעולות שלא בהסכמת המשתמש.

37. למרות האמור קיים סיכון של חדירה וביצוע פעולות בלתי מורשות באתר / אפליקציה, כגון על ידי הונאה מקוונת מסוג "פישיניג" (לדוגמא: שליחת הודעות דוא"ל מזויפות בשם החברה, לכאורה, במסגרתן מתבקש המשתמש למסור את שם המשתמש והסיסמה שלו), לפיכך יש להיזהר מהודעות שכאלו, ולשים לב לפניות לא מותאמות למשתמש, או שאינן צפויות.

38. הרשאות לאישור באפליקציה:

38.1 גישה לרשימת אנשי הקשר - הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לבחור מרשימת אנשי הקשר במכשירו את אנשי הקשר שהוא רוצה להוסיף לבקשות יזומות שלו באפליקציה.

38.2 הרשאה לקבלת Push Notifications ע״י האפליקציה - הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לקבל התראות "דחיפה", Push Notifications, הקשורות לעדכונים חשובים, התראות פעילות בחשבון, לרבות על הקפאת/הפשרת כרטיס וכדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם, מעת לעת, על בסיס העדפותיך ו/או שימושיך בחשבונך המנוהל או באפליקציה והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין.

38.3 גישה למצלמת המכשיר - הרשאה זאת מתבקשת עבור שירות הפקדת שיקים ותשלומי שוברים, בקשות טעינת כרטיסים, או על מנת שהמשתמש יוכל לצלם תמונות לתמונת פרופיל, תמונות לבקשות כסף מההורה או תמונות לחסכונות לכשיתאפשר.

38.4 גישה לגלרית התמונות, והתקני אחסון וזיכרון במכשיר - הרשאה זאת מתבקשת ככל שהמשתמש יבקש לשמור צילומי מסך של פעולות או ממסכי האפליקציה, ו/או על מנת שהמשתמש יוכל לבחור מגלריית התמונות שלו תמונות לתמונת פרופיל/רקע, תמונות לבקשות כסף מההורה ותמונות לחסכונות לכשיתאפשר, ו/או לצורך טעינת קבצים מזיכרון המכשיר לבקשת המשתמש.

38.5 גישה לקריאת סמס (SMS) – לשם טיוב נתונים ואבטחת מידע, זיהוי ואימות פרטים, ועבור קריאת קוד הסמס שנשלח למכשיר באופן אוטומטי.

38.6 גישה לנתוני זיהוי/זהות מכשיר (Identity/Phone/Device ID) - עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים שונים, זיהוי ואימות ובדיקות אבטחה.

38.7 לוח שנה (Calendar) – עבור שירות "צלם ושלם" ו/או לצורך יצירת תזכורות לתשלום החשבון הבא ביומן במכשיר.

העלאת תוכן משתמש

39. המשתמש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר / אפליקציה, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.

40. המשתמש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.

41. החברה אינה מתחייבת להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו.

42. המשתמש מאשר לחברה לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר / אפליקציה על מנת להתאימו למבנה האתר / אפליקציה.

ביטול רישום לאתר / אפליקציה

ניתן לבטל רישום לאתר / אפליקציה בכל עת, בהודעה בכתב לחברה בתיבת דוא"ל support@rentfair.co.il

43. בהודעת ביטול יש לפרט את שם המשתמש ופרטיו המזהים.

44. ביטול המשתמש יכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים מהמיום בו התקבלה הודעת הביטול אצל החברה.

45. ביטול המשתמש יהיה כפוף לתשלום ואישור החברה לחובות המשתמש לחברה

מדיניות פרטיות

46. מידע אישי שנמסר לחברה באמצעות אתר / אפליקציה זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

47. לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר / אפליקציה, נאסף מידע סטטיסטי באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך, בתהליך שבמסגרתו מועבר מידע לשרת של גורם חיצוני. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר על ידי הגולשים, למידה על ליקויים במבנה האתר / אפליקציה ובחינת הרמה הביצועית של המערכת. מידע זה מופק בעזרת שימוש ב-"עוגיות" (Cookies) ושימוש חלקי של פונקציית Hits באתר / אפליקציה.

48. "עוגיות" הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים

49. מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות", ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות". השימוש ב"עוגיות" אינו מהווה תנאי לשימוש באתר / אפליקציה

50. במידע הסטטיסטי הנאסף במהלך הפעלת האתר / אפליקציה כאמור, לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים ו/או לכל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט, והוא נועד למטרות שצוינו לעיל, בלבד.

אבטחת מידע

51. האתר / אפליקציה מאובטח ומוצפן בפרוטוקול SSL באמצעות תעודת אבטחה. על מנת למנוע גישה אסורה לנתונים אישיים, החברה פועלים בהתאם לנהלים פיזיים, פיננסיים, אלקטרוניים וניהוליים עדכניים כדי להגן ולאבטח את המידע שהחברה אוספים באופן מקוון.

52. לידעת המשתמש אף אתר / אפליקציה אינטרנט אינו מוגן ב-100% מפני פריצות, התקפות האקרים ופגיעות חומרה ותוכנה הנגרמות מכוח עליון כגון מכות ברק, רעידת אדמה ועוד.

קישורים

53. באתר / אפליקציה זה נמצאים קישורים (Links) לאתר / אפליקציה אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחות המשתמש בלבד.

54. לעניין קישורים לאתר / אפליקציה חיצונים שאינם שייכים לחברה (אתר / אפליקציה צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר / אפליקציה זה, אין בין החברה לבין בעלי אתר / אפליקציה צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתר / אפליקציה אלו.

55. אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתר / אפליקציה צד ג'.

56. האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות אם יתפרסמו מעת לעת על ידי צדדים שלישיים באתר / אפליקציה, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה או מי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר / אפליקציה או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כאמור כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר / אפליקציה על ידי אותם צדדים שלישיים וכל הסתמכות ו/או פעולה לפיהן, הינן באחריותו של המשתמש בלבד.

57. אם המשתמש סבור שאין האתר / אפליקציה או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לחברה.

דין ושיפוט

58. תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל בלבד

59. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר / אפליקציה אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. אין לתת תוקף לכללי ברירת הדין וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש