fbpx

חוזה שכירות משנה דיגיטלי (באישור בעלים)

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס  מילוי פרטים ראשוני. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים!

2. השוכר הראשי יקבל הודעת SMS עם קישור לחוזה הסאבלט. על השוכר הראשי למלא סעיפים בחוזה, לאמת זהותו ולחתום על החוזה
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3. לאחר חתימת השוכר הראשי, יקבלו שאר הצדדים לחוזה הודעת SMS עם קישור למסמך בו יתבקשו לאמת זהותם ולחתום על החוזה
יש לעדכן את המשתתפים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה.

4.לאחר חתימת הצדדים, יקבל בעל הנכס הודעת SMS עם קישור למסמך בו יתבקש לתת הסכמתו לחוזה זה.

5. לאחר חתימת כל המשתתפים, ינעל החוזה וישלח במייל למשתתפים.

חוזה שכירות משנה דיגיטלי (כולל אישור בעלים)

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס  מילוי פרטים ראשוני. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים!

2. השוכר הראשי יקבל הודעת SMS עם קישור לחוזה הסאבלט. על השוכר הראשי למלא סעיפים בחוזה, לאמת זהותו ולחתום על החוזה
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3. לאחר חתימת השוכר הראשי, יקבלו שאר הצדדים לחוזה הודעת SMS עם קישור למסמך בו יתבקשו לאמת זהותם ולחתום על החוזה
יש לעדכן את המשתתפים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה.

4.לאחר חתימת הצדדים, יקבל בעל הנכס הודעת SMS עם קישור למסמך בו יתבקש לתת הסכמתו לחוזה זה.

5. לאחר חתימת כל המשתתפים, ינעל החוזה וישלח במייל למשתתפים.