fbpx

Rentfair - פלטפורמה לשוכרי דירות חכמים

מהם החוקים החדשים?

תיקונים

1. תיקונים הכרחיים על חשבון הבית


2. 
בעל הבית שלך מחויב לתקן על חשבונו:

 • לא שילמת את שכר הדירה
 • לא שילמת את התשלומים בזמן (ארנונה, חשמל, מים וכו').
 • לא תיקנת בדירה ליקויים שהיו באחריותך.
 • לא פינית את הדירה במועד.


3. 
בעל הבית לא תיקן? באפשרותך לתקן על חשבונך, ולקזז משכר הדירה הבא.


4.  תקלה שנגרמה באשמתך – זה כבר על חשבונך.


5  בעל הבית אינו קורא מחשבות! עליך להודיע לו על התקלה..

ערבות

1.  יש גבול לערבות שבעל הבית יכול לדרוש


2.  ערבות בסכום של עד 3 חודשי שכירות!


3.  מימוש הערבות מותר רק אם:

 • לא שילמת את שכר הדירה
 • לא שילמת את התשלומים בזמן (ארנונה, חשמל, מים וכו').
 • לא תיקנת בדירה ליקויים שהיו באחריותך.
 • לא פינית את הדירה במועד.


4.  בעל הבית חייב להודיע לך על כוונתו לממש את הערבות!

תשלומים

 1.  אי אפשר "לגלגל" תשלומים על השוכר
 

2.  בעל הבית שלך צריך לשלם על:

 • שדרוג מערכות ומתקנים, בבניין או בדירה.
 • תשלומי ביטוח על הדירה.
 • תשלומים שבעל הבית חייב לצד שלישי.
 • תשלום למתווך שהוא התקשר עמו.


3.  ארנונה, מים חשמל, ועד בית וכו' – עליך!

 

הדירה

 1.  הדירה חייבת להיות ראויה למגורים
 

2.  בעל הבית חייב להשכיר דירה שבה:


3.  מימוש הערבות מותר רק אם:

 • בטיחות סבירה וללא סכנה בריאותית.
 • אוורור, תאורה טבעית ודלת כניסה ננעלת.
 • מערכות תקינות של: חשמל, תאורה, ניקוז וביוב.
 • מטבח עם ברז וכיור.


הדירה ששכרת אינה ראויה למגורים?

זכותך לבטל מיידית את ההסכם!!

חוק "שכירות הוגנת" משנה את הכללים

רנטפייר - הגנה דיגיטלית לשוכרים

בעל דירה מחויב לתקן תקלות בתוך זמן סביר

זכותכם לקזז הוצאות ששילמתם משכר הדירה הבא

הערבות תהיה בסכום מקסימלי של 3 חודשי שכירות

מימוש הערבות שנתתם אפשרי רק במקרים מוגדרים

מוכנים להיות שוכרים חכמים?

קבלו כלים דיגיטליים שיעזרו לכם בתקופת השכירות